facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Informace GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“)
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.
IČ 004 94 917
vedený u Krajského soudu v Ostravě pod zn. L 594
se sídlem Šumperk, Žerotínova 55B
(dále jen „Správce“)
Správce sděluje, že v souvislosti s členstvím ve spolku zpracovává (v souladu s aktuálně platnými právními předpisy) následující osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• datum narození,
• adresu místa pobytu,
• rodné číslo,
• e-mailový a telefonní kontakt (u dětí zákonných zástupců),
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny, a s tím souvisejícími činnostmi (například žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.
Na základě oprávněného zájmu Správce jsou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny, a s tím souvisejícími činnostmi, zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Správce předává osobní údaje následujícím subjektům:
• příslušnému sportovnímu svazu,
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS (a s tím souvisejícími činnostmi), identifikace na soutěžích, žádosti o dotace či z důvodů plnění právních povinností.
Osobní údaje zpracovávané nad rámec výše popsaného jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, přičemž účely a rozsah těchto osobních údajů jsou specifikovány přímo v souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány vždy v souladu s platnými právními předpisy, přičemž správce přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a minimalizaci rizika jejich ohrožení.
Jakékoliv dotazy k právům, jakož i jejich uplatnění lze realizovat u vedení spolku.

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq