facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Petice mě velmi překvapila a musím konstatovat, že informace v ní uvedené se nezakládají na pravdě.
Od začátku naší spolupráce jsem se snažil jako předseda hokejového klubu Mladí draci paní Šimkové vycházet vstříc a postupně jsme se dostali na 4 hodiny garantovaného tréninkového času na ledové ploše týdně. Není jednoduché najít hned odpovídající prostor, protože o ledovou plochu se dělí více oddílů mládežnického hokeje, mužský hokej, veřejné bruslení a komerční pronájmy. Vzhledem k počtu trénujících a celkové kapacitě ledové plochy je poskytnutý čas samozřejmě kompromisem a oddíly se o něj musely s krasobruslařkami podělit. Prostor na ledové ploše, jejíž provoz je financován prostřednictvím dotací městem, a nikoliv členskými příspěvky nebo příspěvky sponzorů, jak mylně uvádí paní Šimková, mají krasobruslařky k dispozici zdarma. Z rozpočtu našeho hokejového klubu, který je schválen členskou schůzí, podpořen z rozpočtu města a slouží pro potřeby hokeje, však nemůžeme pokrývat ostatní náklady oddílu krasobruslení. Dodržujeme rozpočtová pravidla. Je proto důležité zajistit si další zdroje formou členských příspěvků, sponzorských příspěvků nebo dotací.

Tvrzení o netransparentnosti financování považuji za naprostou lež a musím se proti němu zásadně ohradit. Financování HKMD je naprosto transparentní a probíhá dle příslušných právních norem. Výkazy hospodaření jsou pravidelně schvalovány členskou schůzí (loňské členské schůze se paní Šimková sama účastnila) a následně zveřejňovány v rejstříku spolků. Poskytnuté dotace jsou dále auditovány jak městem, tak i krajem.

Pokud paní Šimková žádá o prostředky na činnost oddílu krasobruslení, je potřeba tak učinit dle pravidel, kterými se příspěvky a dotace spolkům řídí, a to v návaznosti na schvalování rozpočtu města. Pravidla si může paní Šimková snadno zjistit a potvrdí je samozřejmě i vedení města v čele s panem starostou.
V roce 2019 jsme jako HKMD podávali dvě žádosti poskytnutí dotace na neziskové akce oddílu krasobruslení (podáno 21.2.2019 dle pravidel vyhlášených městem). Na základě osobní žádosti paní Šimkové předsedovi Komise pro dotace z rozpočtu města (z důvodu zakládání si vlastního spolku) nebyly tyto žádosti komisí hodnoceny. Já osobně na schvalování dotací a rozpočtů nemám žádný vliv. Nejsem členem žádné komise, která rozpočty a dotace schvaluje.

K financování klubu krasobruslení bych dodal, a paní Šimkové poradil, že nejvýhodnější formou je zůstat součástí HKMD, respektovat stanovená pravidla využívání poskytnutého času na ledové ploše, a získat další prostředky na činnost oddílu formou dotací. Protože to hlavní, co potřebují-led, mají v tomto případě zdarma. S přípravou žádosti i rozpočtu oddílu rádi pomůžeme a v současné době i tak činíme. Možná i petice, kterou paní Šimková organizuje, pomůže oddíl krasobruslení zviditelnit, získat prostředky jak od sponzorů, tak i z městského rozpočtu při dodržení pravidel pro poskytování dotací. Nemůže se ale vydat cestou prezentování nepravdivých informací a manipulování s veřejností. Tím si ještě nikdo nikdy podporu nevybojoval.

Závěrem bych jen dodal, že hlavní náplní spolku Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk je podpora sportu dětí a mládeže.

S pozdravem

Luboš Cekr v.r.

předseda klubu
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk

Odpověď předsedy je ke stažení ZDE >>>

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu svolává na den 23.května. (čtvrtek) na 17:00 hodin členskou schůzi Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.
PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.

Členské schůze se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 23.5.2019 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce.
Členské schůze se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Členská schůze je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1. Zahájení členské schůze a úvodní slovo předsedy klubu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Schválení programu členské schůze
4. Informace o zimním stadionu Šumperk, výhled a provozování - Šumperské Sportovní Areály
5. Zpráva Výboru klubu o činnosti a hospodaření klubu, účetní uzávěrky a rozpočtu
6. Zpráva kontrolní komise klubu
7. Schválení účetní uzávěrky, rozpočtu, zprávy kontrolní komise a zprávy Výboru klubu o činnosti
a hospodaření klubu, rozdělení zisku
8. Zhodnocení uplynulé sezóny
9. Předložení kandidatury na členy výboru a kontrolní komise
10. Volba členů výboru a kontrolní komise
11. Přestávka
12. Plán sezony 2019/2020, obsazení trenéry a vedoucími družstev
13. Schválení příspěvků sezony 2019/2020
14. Propagace a prezentace HKMD, PR,
15. Předložení a schválení usnesení členské schůze
16. Diskuse
17. Ukončení členské schůze


V Šumperku dne 1.5.2019                              Ing. Luboš Cekr , předseda v.r.

Pozvánka ke stažení ZDE >>>>

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq